ประวัติสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

05/01/2024

ประวัติสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)


ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Burn Injury) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมเพื่อต้องการ ความร่วมมือของกลุ่มแพทย์ พยาบาล และพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วย 

เริ่มจัดประชุมวิชาการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถีมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการคือ ศ.นพ.วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล, ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร, รศ. นพ.มนัส เสถียรโชค, พล.ท. ศ.นพ.นพดล วรอุไร, ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร, พล.อ.ต. นพ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์, ศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม, รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์, ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต, รศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน และพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมเป็นกรรมการด้วย อาทิเช่น คุณปรีดาภรณ์ สีปากดี, คุณสุภาพรรณ สุวรรณโชติ, คุณรัชนี เบญจธนัง, คุณธีรนุช อินทร์ทองน้อย, คุณนภาพร สุบงกช, คุณศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์, คุณภีรพร คำพิมูล ฯลฯ และได้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 ได้เริ่มก่อตั้ง ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Wound Healing) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล เป็นริเริ่มผู้ก่อตั้ง มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหสาขาร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์กระดูก แพทย์ผิวหนัง แพทย์ต่อมไร้ท่อ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร นักวิจัย ผู้แทนจากภาคเอกชน 

พ.ศ. 2554 ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย และสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 8th Asia-Pacific Burn Congress & The 3rd Congress of the Asia Wound Healing Association” ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.ภิรักษ์ ช่วงสุวนิช เป็นประธาน 

พ.ศ. 2559 ได้รวมชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย และชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย จัดตั้ง เป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่สำนักงานของราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี นายกสมาคมท่านแรกคือ ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช และ รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคม ศ.นพ. พรพรหม เมืองแมน เป็นประธานวิชาการ 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุม วิชาการประจำปีและประชุมวิชาการย่อยตามภาคต่าง ๆ ตามวาระอันสมควร โดย รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ ดำรงตำแหน่งนายก สมาคม 

สำหรับสมาชิกของ ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย และ ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย ที่ เป็นสมาชิกอยู่เดิมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกของ สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) โดยนิตินัย