บาดแผลและแผลเป็น เป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ 

24/06/2021

บาดแผลและแผลเป็น เป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ 
ศัลยกรรมตกแต่งไม่ได้ทำแต่ให้คนที่ปกติดูสวยงามขึ้น แต่ยังดูแลรักษาผู้ที่ประสบปัญหาเรื่อง บาดแผลหรือแผลเป็นให้หายโดยที่ทิ้งร่องรอยน้อยที่สุด หรือ หายได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีผลตามหลังที่ ไม่ดีเช่น แผลเป็นหรือความพิการที่น้อยที่สุด ในบทความนี้จะแยกเป็น ตอน ๆ นะครับ 


แผลทุกแผลมีการดูแลรักษาเหมือนกันไหม...??? บำดแผลทุกชนิดมีกำรรักษำคล้ำยกันคือ กำรรักษำกำรติดเชื้อ ตัดเนื้อตำยและสิ่งแปลกปลอม ป้องกันไม่ให้แผลแห้งหรือเละมำกเกินไป ถ้ำเป็นบำดแผลจำกอุบัติเหตุ กำรพยำยำมเย็บปิดแผลจะทำให้ บำดแผลหำยได้เร็วขึ้นโดยมีแผลน้อย แต่ถ้ำเป็นแผลที่มีสำเหตุไม่ชัดเจน โดยเฉพำะที่เกิดในคนที่เป็น เบำหวำน แขนขำที่มีเส้นเลือดไม่ดี หรือผู้ป่ วยติดเตียง อำจจะต้องมีกำรดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เฉพำะ สำเหตุของกำรเกิดแผล และที่ส ำคัญแผลไหนที่เป็นมำนำนทำอย่ำงไรก็ไม่หำย ต้องคิดว่ำอำจจะเป็นแผล มะเร็งก็ได้นะครับ