สารจากนายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ถึงสมาชิก

31/10/2021

สารจากนายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ถึงสมาชิก

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ผมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับสมาชิกทุกท่าน ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้งานของสมาคมฯ ของเราซึ่งได้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับในอดีต ให้มีความยั่งยืน และเป็นเสาหลักให้กับการดูแลบาดแผล ในประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สถานการณ์ช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับคงได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบการทำงาน และการดำเนินชีวิต ที่เรียกว่า new normal ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอให้ท่านสมาชิกและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการพัฒนากระบวนการในการดูแล รักษาผู้ป่วย พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับใช้ให้เหมาะสมและสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดแผลไหม้และผู้ป่วยที่มีบาดแผลประเภทอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ตลอดจนบุคลากรในทีมสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชัย  อังสพัทธ์
นายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)
31 กรกฎาคม 2563