สาส์นจากนายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

สวัสดีปีใหม่ปี พ.ศ. 2562 ทุกท่านครับ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยพรที่ดีให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแด่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
 
การประชุมประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมในปีที่ผ่านมาจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติของสมาคมบาดแผลเอเชีย (Asian Wound Care Association) ได้รับการสนับสนุน ตอบรับจากบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วเอเชียและและประสบความสำเร็จด้วยดี ในปีนี้ทางสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) วางแผนจัดประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง “Common Problems in Burn and Wound Care 2019” โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะยังคงคล้ายของงานประชุมในปีที่ผ่านมาคือ หัวข้อการบรรยายจะหลากหลาย โดยที่ในแต่ละหัวข้อจะบรรยายแบบสั้น กระชับ เน้นใจความและแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้ครอบคลุมปัญหาของบาดแผลเกือบทั้งหมดที่พบในเวชปฏิบัติ นำไปสู่การรักษาบาดแผลอย่างมีมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปัจจุบันบาดแผลเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในบุคคลทุกระดับของประเทศไทย ปัญหาเรื่องบาดแผลอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังทําให้มีปัญหาของการเกิดบาดแผลเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามมา เช่น แผลเบาหวาน แผลขาดเลือดหรือแผลกดทับ ภาวะเหล่านี้ จําเป็นต้องได้รับการรักษาที่ใช้เวลานาน และยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยรวมถึงเพิ่มภาระงานด้านบริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด   
 
ดังนั้นทางสมาคมหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญด้วยการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของการรักษาแผลอย่างครบวงจรสู่บุคคลากรทางการแพทย์และสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไป
 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 
 
 
 
.

กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

Chula Soft Cadaver Surgical Training Center, 4th Floor, Padtayapatana Building Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อทำการ update ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับพวงกุญแจเป็นที่ระลึก (จำนวนจำกัด) รับพวงกุญแจได้ที่งานประชุมวิชาการประจำปี 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำอีกบทบาทหนึ่งของแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลชนิดต่างๆเป็นอย่างดี สามารถรักษาผู้ป่วยให้บาดแผลหายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย


วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

กิจกรรม

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 Go Together for Best Practice in Wound and Burn Care สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

วารสารทางการแพทย์

กุสุมา ชินอรุณชัย หน่วยไฟไหม้ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144