คณะกรรมการบริหาร
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษา ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล
รศ.นพ.อาทิ เครือวิทย์
ผศ.นพ.วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต
พล.อ.ต.นพ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์
ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร
นายก ศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
อุปนายก รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์
เลขาธิการ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
รองเลขาธิการ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
เหรัญญิก พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
ประธานวิชาการ นพ.สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
ประธานฝ่ายวิจัย ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
นายทะเบียน พญ.อังคณา ตันวัฒนากูล
ผู้ช่วยนายทะเบียน คุณศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์
ปฏิคม นพ.พรเทพ สิริมหาไชยกุล
วารสาร ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
ประชาสัมพันธ์ พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คุณสุภาพรรณ สุวรรณโชติ
กรรมการกลาง นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์ พระปกเกล้าจันทบุรี
ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา ขอนแก่น
ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร รามาธิบดี
นพ.อรรถ นิติพน
นพ.สุรเวช น้ำหอม รามาธิบดี
คุณธีรนุช อินทร์ทองน้อย รามาธิบดี
คุณคีญาภัทร นพสิทธิศุภพงษ์ รามาธิบดี
อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน เชียงใหม่
นพ.เทิดภูมิ เบญากร ธรรมศาสตร์
นพ.ธรรมนูญ พนมธรรม ราชวิถี
นอ.นพ.ณัฐวุฒิ เจียมไชยศรี ภูมิพล
พญ.อรวรรณ ชาญสันติ สงขลานครินทร์
ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี จุฬาลงกรณ์
คุณจิราพร พรมพิลา จุฬาลงกรณ์
คุณนภาพร สุบงกช จุฬาลงกรณ์
ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ศิริราช
คุณสิริเสาวนีย์ จันทรภักดี ศิริราช
คุณสุชาดา กิตติเดชา ศิริราช
คุณอัญชัญ เกตุเมฆ ศิริราช
คุณภีรพร คำพิมูล นพรัตนราชธานี
คุณอชิรญา สุกิน นพรัตนราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144