วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

 .

CONTENT


นิพนธ์ต้นฉบับ
กรณีศึกษา: Effective Patient Outcomes Using Antimicrobial Gelling Fiber Dressing & Hydrocellular Polyurethane Foam Dressing in Chronic Wounds
นภารัตน์ บัวศรีใส โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี
Keywords: วัสดุปิดแผลชนิดที่มีเส้นใยที่มีส่วนนประกอบของแร่เงิน, ไฮโดรเซลูลาร์ โพลียูรีเทรนโฟม, แผลเรื้อรัง, Crude
2-6
กรณีศึกษา: Experience of the USE of Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) in Patients with Burn Injuries
สุนิสา กังวานตระกูล และคณะ งาน Burn Unit โรงพยาบาลอุดรธานี
Keywords: การรักษาแผลแบบสุญญากาศ, แผลไหม้
7-13
รายงานผู้ป่วย
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ Second degree burn 35% โดยใช้แนวคิดการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษา
ปรียาวดี เทพมุสิก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นภดล คำเติม Burn Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี
Keywords: ผู้ป่ว่ยเด็กถูกน้ำร้อนลวก, การจัดการรายกรณี
14-19
บทความฟื้นวิชาการ
Practical Nutrition in Burned Patient
แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย, ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
20-23
การรักษาอาการปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ (Pain management in burn patients)
วารี หาญพิสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
24-36
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144