วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2556

 .

CONTENT


บทบรรณาธิการ
พรพรหม เมืองแมน
25
นิพนธ์ต้นฉบับ
การใช้วัสดุปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์ (Silver containing hydrofiber dressing) ในการรักษาแผลเพมฟิกัสวัลคาริส (Pemphigus vulgaris)
จิรภา แก้วใหญ่ พย.บ., หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย* *
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
30-33
บทปฏิทัศน์
Burn Inhalation Injury
นิตสญา ยอดเกิด(1), สุภาพรรณ สุวรรณโชติ(2), จตุพร ศิริกุล(3), พรพรม เมืองแมน(4)
(1)พยาบาล, (2)หัวหน้าผู้ป่วยและผู้ชำนาญพิเศษ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 (หน่วยไฟลวก), ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(3)อาจารย์, (4)ศาสตราจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
34-38
Extracorporeal Shock Waves for Wound Healing
นิตสญา ยอดเกิด(1), สุภาพรรณ สุวรรณโชติ(2), พรพรม เมืองแมน(3)
(1)พยาบาลหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 (หน่วยไฟลวก)
(2)หัวหน้าผู้ป่วยและผู้ชำนาญพิเศษ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 (หน่วยไฟลวก), ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(3)ศาสตราจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
39-42
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144