วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

 .

CONTENT


บทบรรณาธิการ
พรพรหม เมืองแมน
1
นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการใช้เจลน้ำที่มีส่วนประกอบของซิลเวอร์ในการรักษาแผลไหม้ที่มีความลึกระดับที่สอง : กรณีศึกษา Usage of Silver Hydrogel in Partial Thickness Burn Wound Management
พรพรหม เมืองแมน* บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร*
*สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2-6
บทความฟื้นวิชาการ
Current Management of Hypertrophic Scars and Keloids
จิตรวี มณีวงศ์ อภิชัย อังสพัทธ์
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7-19
ผลงานวิจัย
Trauma Thrombin Glue Triple Mixture Syringe
จีรธร แก้วศรี*
*ผู้ช่วยพยาบาล หน่วยผ่าตัดอุบัติเหตุ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
20-24
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144