วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

 .

CONTENT


นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาบาดแผลไหม้ที่มีความลึกระดับที่สองและสามด้วยแผ่นปิดชนิดโฟมโพลียูรีเทน
วารี หาญพิศุทธิ์, สุภาพรรณ สุวรรณโชติ, พรพรหม เมืองแมน
Keywords: แผ่นปิดแผล, โฟม, แผลไหม้
36 - 41
การพยาบาลผู้ป่วย Electrical Burn ที่มีภาวะ Compartment Syndrome : กรณีศึกษา
นภดล คำเติม
Keywords: แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า, Compartment Syndrome
42-49
บทความฟื้นวิชาการ
Skin Substitutes
ธนพร เติมวัฒนาภักดี, อภิชัย อังสพัทธ์
Keywords: ผิวหนังสังเคราะห์
50 - 60
การส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยแผลไหม้ Nutrition support in burns
อัญชัญ เกตุเมฆ
Keywords: ภาวะโภชนาการ, ผู้ป่วยแผลไหม้
61 - 71
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144