ภาพการประชุมวิชาการประจำปี 2560

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 Go Together for Best Practice in Wound and Burn Care สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

Pictures

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144