การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) วาระ 2562-2564

 

สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144