วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

 .

CONTENT


นิพนธ์ต้นฉบับ
รายงานกรณีศึกษา: ผลการรักษาแผลไหม้ระดับที่สอง ด้วยแผ่นก๊อซชุบสารสกัดเปลือกมังคุด
อรพินท์ แตงเทศ, ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร, ศิริเสาวนีย์ จันทรภักดี, สุภาพรรณ สุวรรณโชติ, สุชาดา กิตติเดชา, พรพรหม เมืองแมน
Keywords: เปลือกมังคุด, บาดแผลไหม้
2 - 6
Update Fluid Resuscitation in Burns
พ.ญ.ณวิภา ดุสิตานนท์, รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์
Keywords: สารน้ำทดแทนในผู้ป่วยไฟไหม้
7 - 26
Refresher Course
Innovation in Wound Care with Silicone-Faced Dressing
Kris Keorochana, M.D. Banjerd Praditsuktavorn, M.D. Chidpong Siritongtaworn, M.D. Supaparn Suwannachote, B.N.S Pornprom Muangman, M.D.
27 - 32
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144